ANTENNA

Privacy Policy

The website antenna.om-power.com is operated by OM Power Antenna s.r.o. which collects and retains personal data according to Law no. 18/2018 Coll. and according to GDPR - "General Data Protection Regulation" and about amendment of other acts. The company will process personal data (contact information) you provided to the extent necessary for the implementation of trade over the Internet. 

All data is protected against any kind of misuse. Data are stored on servers which are protected by generally accepted standards of technology and operational security.

Your personal information submitted in the registration and contact form is fully confidential and it may be used for the following purposes:

 1. send to you information you have specifically requested
 2. send to you goods purchased via the website, and supply to you services purchased via the website
 3. send statements and invoices to you, and collect payments from you
 4. send you general (non-marketing) commercial communications
 5. send to you (our newsletter and other) marketing communications relating to our business which we think may be of interest to you by email or similar technology (you can inform us at any time if you no longer require marketing communications)

Your personal information will not be provided to third parties and will be deleted from the database on your written request. For the purpose of deleting your personal information please contact us on the following address:

OM Power Antenna s.r.o.
930 30 Báč 126
Slovakia

or by Email: antenna@om-power.com

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov je pre OM Power Antenna s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.


Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť OM Power Antenna s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

OM Power Antenna s.r.o.
930 30 Báč 126
Slovakia

Identifikačné číslo spoločnosti: 52 339 122
Konateľ: Ing. Tibor Ferenec
Konateľ: Ing. Jozef Lang
Konateľ: Peter Hámor
Identifikačné číslo DPH:

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.
Pre prenosy mimo EHP OM Power Antenna s.r.o. použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Kto má prístup k vašim údajom?

Spoločnosť OM Power Antenna s.r.o. bude konať ako prevádzkovateľ osobných údajov a Vaše údaje bude spracovávať poverená osoba v mene spoločnosti.
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

 1. Právo na prístup:
  Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s OM Power Antenna s.r.o., a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.
 2. Právo na prenosnosť:
  Vždy, keď naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 3. Právo na vymazanie:
  Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť OM Power Antenna s.r.o., kedykoľvek okrem týchto situácií:
  • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
  • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
  • máte nevyrovnaný dlh u OM Power Antenna s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,
  • ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
  • váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
  • vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,
  • ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.
 4. Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme OM Power Antenna s.r.o. . Spoločnosť nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.
 5. Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
  Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.
 6. Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
  • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
  • úpravou nastavení svojho účtu na eshope OM Power Antenna
 7. Právo na obmedzenie spracúvania:
  Máte právo požiadať, aby OM Power Antenna s.r.o. obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:
  • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme OM Power Antenna s.r.o., spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
  • ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, OM Power Antenna s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
  • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
  • ak OM Power Antenna s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na antenna@om-power.com.

Oprávnená osoba:

Vymenovali sme oprávnenú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou oprávnenou osobou sa môžete skontaktovať na adrese antenna@om-power.com.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že OM Power Antenna s.r.o. spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:

Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP


Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vášho online nákupu u OM Power Antenna s.r.o. spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru.
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov.
Chceme vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb a úverových kontrol.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
 • platobné informácie a história platieb,
 • úverové informácie,
 • informácie o objednávke.

Ak máte účet na eshope OM Power Antenna, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom alebo členstvom, ako sú:

 • ID účtu alebo členstva,
 • história nákupov.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu. Agentúram pre referencie o úveroch na overenie totožnosti a úveru a agentúram na vymáhanie dlhov.
Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby OM Power Antenna s.r.o. mohol/mohla/o plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom.


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING


Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ
 • Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet na eshope OM Power Antenna budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

 • Meno
 • Adresa
 • História nákupov

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby.
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo OM Power Antenna s.r.o.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* úpravou nastavení svojho účtu na eshope OM Power Antenna

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.
V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET NA ESHOPE


Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s nákupom na eshope OM Power Antenna. Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu na eshope OM Power Antenna.
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
 • krajina,
 • nastavenia účtu,
 • šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

 • história objednávok,
 • informácie o doručení,
 • história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

 • história klikania,
 • história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet na eshope OM Power Antenna.
Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a OM Power Antenna s.r.o. vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet na eshope OM Power Antenna.
Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.
Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme OM Power Antenna s.r.o. napísaním na adresu antenna@om-power.com.
Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍCKY SERVIS


Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
 • platobné informácie a história platieb,
 • informácie o objednávke,
 • číslo účtu alebo člena,
 • všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme OM Power Antenna s.r.o..

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame 2 roky v prípade telefonických a emailových záznamov a korešpondencie.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme OM Power Antenna s.r.o.. Spoločnosť nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.


PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ


Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.
Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • číslo zákazníka,
 • číslo objednávky,
 • meno,
 • poštová adresa,
 • výška transakcie,
 • dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci OM Power Antenna s.r.o.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby OM Power Antenna s.r.o. mohlo plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v krajine.